Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op uw gebruik van de website www.regioeffect.nl (hierna: de “Website”). Wij raden u aan het onderstaande nauwkeurig door te lezen.

1. Informatie en communicatie

RegioEffect besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en juistheid van de gegevens op haar Website. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Wij garanderen dan ook niet dat (de inhoud van) de Website volledig en/of juist is. U aanvaardt dat de Website alleen de functionaliteit en overige eigenschappen bevat zoals u die aantreft op de Website op het moment van gebruik (“as is basis”).

RegioEffect is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die te wijten is aan de vermelding van onjuiste en/of onvolledige informatie. Verder is RegioEffect niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die het gevolg is van het gebruik van de Website of het onvermogen om de Website te gebruiken als gevolg van storingen en/of onderbrekingen.

RegioEffect garandeert niet dat toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet, of te laat, ontvangen of verwerken daarvan.

RegioEffect is te allen tijde bevoegd om de inhoud van de Website aan te passen.

2. Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de auteursrechten, databankrechten, merkrechten en handelsnaamrechten, met betrekking tot (de inhoud van) de Website en de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten, databestanden, foto’s, programmatuur, merken, logo’s en alle overige materialen - inclusief de combinatie(s) daarvan, berusten bij RegioEffect of haar licentiegevers.

Zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van RegioEffect, is het u niet toegestaan om de inhoud van de Website openbaar te maken en/of te verveelvoudigen tenzij dit noodzakelijk is om normaal gebruik te maken van de Website en/of dit is toegestaan op grond van dwingend recht. Daarnaast is het niet toegestaan om een (niet-)substantieel deel van de Website (herhaald en systematisch) op te vragen en te hergebruiken op de wijze zoals bedoeld in de Databankenwet.

3. Verwijzingen naar websites van derden

De Website kan informatie bevatten die van derden afkomstig is en/of kan verwijzen naar de websites van derden (bijvoorbeeld via een hyperlink, banner of button). Over deze informatie en de inhoud van deze websites heeft RegioEffect geen zeggenschap. RegioEffect accepteert dan ook geen verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor deze informatie en de inhoud van deze websites.

4. Rechtskeuze en -bevoegdheid

Op uw gebruik van de Website alsmede deze disclaimer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen die voortvloeien uit deze disclaimer, zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

5. Contact

Als u vragen of opmerkingen heeft over het gebruik van de Website, kunt u contact met ons opnemen op dit adres: Binnenweg 7 Ewijk

Ondanks alle inspanningen kan RegioEffect niet garanderen dat de informatie op deze website volledig, correct en te allen tijde up-to-date is. Dit geldt ook voor alle links die direct of indirect aan deze website zijn gekoppeld. RegioEffect is niet verantwoordelijk voor de inhoud van elke internetpagina die kan worden bezocht via zo’n link. RegioEffect behoudt zich te allen tijde het recht voor veranderingen door te voeren of aanvullingen te doen op de informatie zonder mededeling vooraf.

Door het gebruik van deze site bestaat nooit een contractuele verbintenis of komt deze tot stand met RegioEffect voor het doel van het opvragen van informatie, advies of diensten van deze strekking. RegioEffect neemt afstand van alle wettelijke aansprakelijkheid die voortkomt uit het gebruik van de content en geeft geen garantie betreffende de accuratesse van de informatie die het bevat, of dat toegang tot de website te allen tijde ononderbroken zal zijn.

RegioEffect houdt zich niet verantwoordelijk voor bijzondere, incidentele of zwaarwegende schade, inclusief ontbreken van toegankelijkheid, verlies van data en omzetverlies, als gevolg van het gebruik van informatie die beschikbaar is op deze website.

In spite of all our efforts RegioEffect can not guarentee that the information displayed on our website is complete, correct and up-to-date. This comes also for all links that are direct or indirectly connected with this website. RegioEffect is not responsible for the content of every website that is visited through this links. RegioEffect has the right at all times to make changes or completions in the information without an announcement.

By using this website there is never and is never going to be, a contractual agreement with RegioEffect for the use of information, advice or services of this tendencies. RegioEffect resigns all legally responsibilities that arises from the use of the content and doesn't give any guerantee about accuracy of the information it involves, or that the excess to our website is at all times uninterrupted.

RegioEffect does not account itself to be responsible for exceptionnel, incidental or heavy-weighted damage, including the lack of accessibility, data-loss and revenue-loss, as a consequence of the use of information that is available on our website.